Tư vấn dịch vụ tiết kiệm bưu điện.

Khi cần gửi tiết kiệm bưu điện BẠN chỉ cần trực tiếp đến điểm Bưu điện văn hóa xã Tự Lập cạnh trạm y tế xã gặp chị Hồ Thị Thắm (thay anh Lập nghỉ), xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng

HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

Nhập số tiền gửi 👇

Gửi 1 tháng

Lãi suất thông thường: 6.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 3,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 6.00%

Gửi 2 tháng

Lãi suất thông thường: 6.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 6,700,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 6.00%

Gửi 3 tháng

Lãi suất thông thường: 6.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 10,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 6.00%

Gửi 4 tháng

Lãi suất thông thường: 6.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 13,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 6.00%

Gửi 5 tháng

Lãi suất thông thường: 6.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 16,700,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 6.00%

Gửi 6 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 20,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 7 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 23,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 8 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 26,700,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 9 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 30,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 10 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 33,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 11 tháng

Lãi suất thông thường: 7.60%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 36,700,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 7.60%

Gửi 12 tháng

Lãi suất thông thường: 8.00%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 40,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.00%

Gửi 13 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 43,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 15 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 50,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 16 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 53,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 18 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 60,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 24 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 80,000,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 25 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 83,300,000
Không đủ Điều kiện
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 36 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 120,000,000
Hạng Tiềm năng - Nhóm 3
Lãi suất tặng thêm: 0.60%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.90%

Gửi 48 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 160,000,000
Hạng Tiềm năng - Nhóm 3
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%

Gửi 60 tháng

Lãi suất thông thường: 8.30%
Số tiền quy đổi KHCNUT: 200,000,000
Hạng Tiềm năng - Nhóm 3
Lãi suất tặng thêm: 0.00%
Lãi suất in trên sổ TK: 8.30%